תקנון דיווח באתר המוסד לבטיחות ולגיהות

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. כל גולש ו/או משתמש באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולתקנון הדיווח באתר ומסכים לאמור בו.
 2. המוסד לבטיחות וגיהות אמון על פי החוק לקידום תנאי הבטיחות והגיהות המקצועית בעבודה בישראל, אך אינו עוסק בפעילות של פיקוח ואכיפה. באפשרותך להיות שותף לשמירה על חיי אדם מתוך מטרה להפחית את התאונות בעבודה ולסייע לנו לאתר הפרות וסכנות בטיחותיות.
 3. כל היודע או חושד כי קיימת עבירה בטיחותית ו/או סכנה לעובדי אתר בנייה, מפעל, מקום עבודה אחר ו/או לעוברים ושבים, מוזמן לדווח על כך באתר זה באמצעות הטופס בעמוד צור קשר מתוך מטרה שהמידע יועבר למוסד לבטיחות ולגיהות ו/או לגורמים המוסמכים לבדיקה ולטיפול.
 4. תוכן הפנייה יוצג באתר לפי שיקול דעתו של המוסד לבטיחות ולגיהות. מובהר עם זאת כי שם הפונה לא יוצג באתר אלא יישמר על ידי המוסד לבטיחות ולגיהות.
 5. בכל דיווח באתר זה יש משום הסכמה מצד המדווח להשתמש בכל פרטי התלונה ובכל הנתונים שהמתלונן המדווח מסר, לרבות פרסומם באתר או בפלטפורומות אחרות מטעם המוסד לבטיחות ולגיהות ולרבות להעבירם לכל צד ג' שהוא, תוך שהמתלונן מסכים לכך שהנושא המדווח יפורסם לרבות בתקשורת. הפרטים שיועברו ו/או יפורסמו, אם וככל שיפורסמו, הינם בין היתר אך לא רק: מהות התקלה, מיקום התקלה ותמונות ממקום האירוע/אתר הבנייה/מקום הסכנה וכיו"ב כפי שנמסרו בדיווח.
 6. במתן הדיווח יש משום אישור מטעם המדווח להעביר את פרטי הדיווח לרשויות המוסמכות, לרבות למשטרת ישראל ו/או למנהל הפיקוח במשרד העבודה, בהתאם לצורך ולשיקול דעתו הבלעדי של המוסד לבטיחות וגיהות.
 7. בעצם הדיווח באתר, המדווח מאשר כי הדיווח הינו אמת ונעשה בתום לב.
 8. המוסד לבטיחות ולגיהות איננו מתחייב כלפי המשתמש (או כלפי אף גורם אחר) באתר כי התלונות ו/או הדיווחים אשר יפורסמו באתר ואשר נמסרו ממדווח/מתלונן באמצעות טופס הפנייה, הינם נכונים ואמינים שכן המוסד לבטיחות ולגיהות לא מתיימר לבחון ולבדוק את הפניות המוזנות באמצעות האתר בטרם פרסומן. עם זאת, במקרה של פרסום, המוסד לבטיחות ולגיהות מתחייב למחוק בתוך זמן סביר מידע שמופיע באתר, אם התבקש לעשות כן על ידי המדווח עצמו ו/או על ידי משתמש וזאת במפורש ובכתב ו/או אם הגוף אליו מתייחסת תלונה הציג בפני המוסד לבטיחות ולגיהות אסמכתאות שלכאורה אין אמת ו/או ממש בתלונה. פנייה באמצעות הטופס בעמוד צור קשר
 9. המוסד לבטיחות ולגיהות יפעל בשקידה ראויה מתוקף תפקידו על מנת לבדוק ו/או להעביר את פרטי הדיווח או התלונה לגורמים המוסמכים כאמור ואולם, אין בעצם מתן האפשרות לדווח באתר משום התחייבות כלשהי מטעם המוסד לבטיחות ולגיהות כלפי המדווח/המתלונן או כלפי גורם שלישי כלשהו, כי המוסד לבטיחות ולגיהות אכן יפנה לגורמים מוסמכים או כי יפעל לבדיקה או אכיפה או כי ינקוט בכל צעד אחר בכל הנוגע לדיווח באתר.
 10. השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" -המוסד לבטיחות ולגיהות לא יישא באחריות להתאמת השירות לצורכי משתמש כזה או אחר. כמו כן, המוסד לבטיחות ולגיהות לא ישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג במסגרת השירות המוצע באתר.
 11. מידע אישי שנמסר באמצעות שירות זה יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 12. המוסד לבטיחות ולגיהות שומר את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים נגד משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי השימוש כאמור בתקנון האתר ובתקנון זה לדיווח באתר זה ו/או להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישתו של גולש לשירות האתר.
 13. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש באתר, מעת לעת.
 14. על השימוש בשירות ובמידע יחולו דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט היחידי והבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מן השירות והמידע והשימוש בהם ובאתר, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.
 15. במידה ונמצא במידע המפורסם באתר טעות ו/או מידע שגוי ו/או מידע שאין לפרסמו, ניתן לפנות למוסד לבטיחות וגיהות לכתובת באמצעות הטופס בעמוד צור קשר

דילוג לתוכן